Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 1. točko 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16; v nadaljevanju: uredba) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o brezplačnem prenosu premičnin Inštitutu Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana in sicer: MASNI SPEKTROMETER THERMO DELTA PLUS, AVTOMATSKI VZORČEVALNIK COMBIPAL CTC ANALYTICS, ELEMENTNI ANALIZATOR CARLO EEBA EA 1110 CHN in SCINTILACIJSKI SPEKTROMETER WALAC-PE QUANTULUS 1220+software

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

parcelo št. 887/48 k.o. Kranj v izmeri 384 m2 in parcelo št. 887/49 k.o Kranj v izmeri 903 m2, ki v naravi predstavljata parkirišče ter
stavbo št. 1270, ki leži na parceli št. 887/49 k.o. Kranj in v naravi predstavlja stavbo na naslovu Gosposvetska ulica 9 Kranj

v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za oddajo 5 let.

Skladno s 30 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:

  • osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
  • nevladnim organizacijam, ki
...