Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

parcelo št. 887/48 k.o. Kranj v izmeri 384 m2 in parcelo št. 887/49 k.o Kranj v izmeri 903 m2, ki v naravi predstavljata parkirišče ter
stavbo št. 1270, ki leži na parceli št. 887/49 k.o. Kranj in v naravi predstavlja stavbo na naslovu Gosposvetska ulica 9 Kranj

v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za oddajo 5 let.

Skladno s 30 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) se nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:

  • osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali
  • nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene ali
  • mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja. 

Pogodba o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Direktorica:
Zora Levačić, dr.med., spec.