V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano izvajamo mikrobiološko diagnostično dejavnost za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,opravljamo higiensko in zdravstveno ekološko dejavnost, ob tem pa se ukvarjamo še s celovito problematiko okolja. Naše delo poteka na terenu in v laboratorijih na lokacijah Celje, Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem in Hrastnik. S tem praktično po vsej Sloveniji opravljamo dejavnosti na področjih:

Higiena in zdravstvena ekologija

Strokovno nadziramo javne in individualne vodovodne sisteme, ugotavljamo mikrobiološke in kemijske onesnaževalce v pitni vodi in pripravljamo ocene stanja in priporočila za ukrepanje, nudimo pomoč pri uvajanju in verifikaciji HACCP načrta in strokovno pomoč odgovornim osebam v procesu izvajanja notranjega nadzora na področju proizvodnje in prometa z živili, izvajamo usposabljanja za delo z živili za vse, ki delajo z živili, zdravstveno nadzorujemo kakovost bazenskih kopalnih voda in površinskih kopalnih vod in opravljamo še številne druge storitve zdravstveno-ekološke dejavnosti.

Povpraševanje za storitve higiene in zdravstvene ekologije:

povpraševanje po storitvah

Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija

povpraševanje po storitvah

Odpadki

Ukvarjamo se z analizami odpadkov in eluatov, izdelavo ocen odpadkov, nadzorom odlagališč odpadkov oziroma njihovega vpliva na okolje.

povpraševanje po storitvah

Kontrolni organ

Ukvarjamo se z izvajanjem kontrole odpadkov za namen sežiga oz. dopustnosti odlaganja odpadkov na odlagališčih.

povpraševanje po storitvah

Odpadne vode

Ukvarjamo se z analizami odpadnih vod, izvajanjem monitoringov odpadnih vod za zavezance, študijami v zvezi s projektiranjem čiščenja odpadnih vod.

povpraševanje po storitvah

Emisije v zrak

Kjer se ukvarjamo z meritvami in izdelavo poročil o emisijah iz proizvodnih procesov, sežigalnic odpadkov, energetskih in drugih objektov.

povpraševanje po storitvah

Tveganja za okolje

Ukvarjamo se z izdelavo okoljskih ocen tveganja in z načrtovanjem čiščenja odpadnega zraka z biofiltracijo, izdelavo filtrnega polnila, kontrolo delovanje biofiltrirnih naprav.

povpraševanje po storitvah

Projekti in ekotoksikološki laboratorij

Ukvarjamo se ekotoksikološkim testiranjem in testiranjem usode in obnašanja v okolju (testi biorazgradljivosti) za kemikalije, farmacevstke snovi in okoljske vzorce, izdelavo okoljskih ocen tveganja.

povpraševanje po storitvah

Stanje zraka in hrupa v okolju in presoje vplivov na okolje

Izvajamo meritve onesnaženosti zraka, izračune emisije prahu iz gradbišč, meritve hrupa v naravnem in bivalnem okolju, izdelujemo karte hrupa, izdelujemo celotna poročila o vplivih na okolje, izvedemo poročila o vplivih na okolje za posamezne segmente (zrak, hrup, tla, podzemne in površinske vode) in izdelamo strokovne ocene vpliva na okolje za manjše proizvodne obrate.

povpraševanje po storitvah

Živila

Opravljamo analize živil (sestava, onesnaževalci, označevanje, kakovost), sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora varnosti živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev ter izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja.

povpraševanje po storitvah

Predmeti splošne rabe

Opravljamo analize materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in v stik s pitno vodo, analize igrač, kozmetike in izdelkov splošne varnosti ter analize tobaka. Sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora predmetov, ki pridejo v stik z živili, igrač, kozmetike in izdelkov splošne varnosti. Izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja.
Smo Nacionalni referenčni laboratorij za preiskave materialov, ki prihajajo v stik z živili ter imenovani kot laboratorij pooblaščen za izvajanje določenih analiz tobaka.

povpraševanje po storitvah

Podzemne in površinske vode in tla

Izvajamo meritve na terenu, vzorčenje, določevanje osnovnih lastnosti in onesnaževalcev podzemnih, površinskih voda in vodnih izvirov, spremljanje trendov, identifikacijo virov onesnaženje, izdelavo strokovnih osnov za preventivne in sanacijske ukrepe, vzorčenje in analize sedimentov in komposta, vzorčenje in analizo tal  - monitoring, izdelava poročil o vplivih na okolje.

povpraševanje po storitvah

Pitne in kopalne vode

Izvajamo meritve na terenu, vzorčenje, določevanje osnovnih lastnosti in onesnaževalcev pitne vode, spremljanje trendov, analize ustekleničenih vod, analize mineralnih vod, določanje sestave, določanje plinskih komponent v vrelcih, ugotavljanje naravnega vpliva, meritve na terenu, vzorčenje in analize kopalnih vod.

povpraševanje po storitvah

Mobilna enota ekološkega monitoringa (MEEL)

Organizirano imamo stalno pripravljenost, nudimo takojšen odhod na teren, opravljanje terenskih in laboratorijskih, kemijskih, bioloških preiskav in meritev ter sodelovanje pri ukrepih na poziv v primeru naravnih ali okoljskih nesreč in terorističnih akcij.

povpraševanje po storitvah

Varnost in zdravje pri delu

Nudimo izdelavo ocene tveganja delovnega mesta z izjavo o varnosti, izdelavo navodil za varno delo, izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

povpraševanje po storitvah

Mikrobiološka diagnostična dejavnost

Izvajamo mikrobiološko diagnostično dejavnost, preiskave in aktivnosti s področja javno zdravstvene mikrobiologije in raziskovalno dejavnost. Letno z več kot 300 različnimi metodami opravimo preko 650.000 preiskav za bolnišnice, zdravstvene domove, zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti in druge ustanove, ki potrebujejo mikrobiološke storitve.

povpraševanje po storitvah

Zdravila

Opravljamo uradno kontrolo kakovosti zdravil v skladu z ZZdr-2. Opravljamo tudi nekatere ostale analize, vendar ne za proizvajalce zdravil in imetnike dovoljenj za promet z zdravili.

povpraševanje po storitvah


Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi laboratoriji in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo najzahtevnejših nalog.

Od leta 2003 imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008. Kakovostno izvajanje meritev in postopkov na terenu in v laboratoriju zagotavljamo z metodami, akreditiranimi po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (številka listine LP-014). Kontrolni organ, ki deluje v sestavi Centra za okolje in zdravje je akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 (številka listine K-115).

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v širšem evropskem okolju. Postajamo vodilni na področju živil in okolja v državi.