Pri delu uporabljamo številne tehnike:

 • priprave vzorcev (homogeniziranje, raztapljanje, ekstrakcija, koncentriranje, razklapljanje – razgradnja,…)
 • in analiz (plinska in tekočinska kromatografija, spektrometrija,volumetrija, gravimetrija, spektroskopija,…)

Važnejša oprema:

 • masni spektrometer visoke ločljivosti,
 • plinski kromatografi (GC): različnih konfiguracij (NCI, PCI, DIP, MPS TWISTER, HS, PT) in z različnimi detektorji (MSD, MS/MS, FID, ECD, µECD, FPD),
 • tekočinski kromatografi (LC,HPLC) z različnimi detektorji (Q TRAP MS/MS, MS/MS, DAD,UV-VIS, ELSD, FLD, RI…),
 • ionski kromatografi (konduktometrični detektorji, supresor),
 • induktivno sklopljena plazma (ICP/MS),
 • atomski absorberji (AAS, AAS-HP/FIMS, AAS-DMA),
 • spektrometer IR,
 • spektrofotometer UV/VIS,
 • analizatorji skupnega klora, ogljika, vodika in žvepla (AOX, EOX IN TOC, TOC-SSM, IC),
 • avtomatski analizatorji (Spark-HPLC/MS/MS, CFA – fosfat, fenalni indeks, nitrit, amonij, MBAS, cianid, foodscan,…),
 • potenciometri, elektrometri (pH,æ, ISE-F,CO2,O2),
 • refraktometer,…