a. policiklični aromatski ogljikovodiki-ŽIVILA (15+1 EU PAO)

 • 5-metilkrizen
 • benzo(a)antracen
 • benzo(a)piren
 • benzo(b)fluoranten
 • benzo(c)fluoren
 • benzo(g,h,i)perilen
 • benzo(j)fluoranten
 • benzo(k)fluoranten
 • ciklopenta(c,d) piren
 • dibenz(a,h)antracen
 • dibenzo(a,e)piren
 • dibenzo(a,h)piren
 • dibenzo(a,i)piren
 • dibenzo(a,l)piren
 • indeno(1,2,3-cd)piren
 • krizen

b. policiklični aromatski ogljikovodiki - OKOLJE (16 EPA PAO) (sedimenti, zemlje)  - VODE (11 PAO)

 • acenaften
 • acenaftilen
 • antracen
 • benzo(a)antracen
 • benzo(a)piren
 • benzo(b)fluoranten
 • benzo(ghi)perilen
 • benzo(k)fluoranten
 • dibenz(a,h)antracen
 • fenantren
 • fluoranten
 • fluoren
 • indeno(1,2,3-cd)piren
 • krizen
 • naftalen
 • piren