ONESNAŽENJA, KONTAMINANTI (VODE,...)

 • 3 - MCPD (-- monokloropropan -- 1,2 - diol)
 • Adsorbirani organski halogeni AOX
 • Akrilamid
 • Anionaktivni detergent
 • Benzil butil ftalat
 • Cianidi
 • Dibutil ftalat
 • Dietil ftalat
 • Dimetil ftalat
 • di-n-oktil ftalat
 • di nonil ftalat
 • DEHP di(2-etilheksil)ftalat
 • Ekstrahirani organski halogeni EOX
 • Formaldehid
 • Heksaklorobenzen (HCB)
 • Hlapni organski halogeni - POX
 • Klor - 2 - nitrobenzen
 • Klor - 3 - nitrobenzen
 • Klor - 4 - nitrobenzen
 • Klorirani alkani (C 10 - C 13)
 • Mineralna olja / indeks mineralnih olj / ogljikovodiki (C10 – C40)

ONESNAŽEVALA (ŽIVILA)

 • Melamin (mleko)
 • Akrilamid
 • Etilkarbamat
 • Cianid
 • Formaldehid