Materiali, namenjeni stiku z živili, igrače, proizvodi splošne varnosti, kozmetika, materiali, namenjeni stiku s pitno vodo.

Migracijski preskusi:
 • celotna migracija v modelne raztopine (destilirana voda, 3% ocetna kislina, 10% etanol, 50% etanol, 95% etanol);
 • specifična migracija: kovine, formaldehid, primarni aromatski amini, sekundarni aromatski amini, monomere, ftalati (DBP, BBP, DEHP, DOP, DINP, DIDP, DNOP), topila, kontaminanti.
Analize vsebnosti določenih spojin:
 • primarni in sekundarni aromatski amini, ki lahko nastanejo iz azo barvil, ostanki prostih monomer,
 • ftalati (DBP, BBP, DEHP, DOP, DINP, DIDP, DNOP),
 • antioksidanti PAO (poliaroniatski ogljikovodiki),
 • konzervansi,
 • barvila za kozmetične izdelke,
 • amoniak, peroksid,
 • proste alkalije,
 • dioksan,
 • dormaldehid,
 • nitrozamini in nitrozabilne snovi,
 • polibromirani bifenili in polibromiranibifenil etri (PBDE), pentaklorofenol,
 • določitev vsebnosti kovin (svinec, kadmij, krom 6+, živo srebro in druge kovine),
 • identifikacija vsebnosti organskih snovi,
 • identifikacija organskih snovi, ki migrirajo v določeno modelno raztopino.
Mehanske lastnosti igrač in izdelkov za nego otrok:
 • SIST EN 71-1 (igrače),
 • SIST EN 1400-1,2 (igralne dude),
 • SIST EN 14350-1 (cuclji, stekleničke za dojenčke, kozarčki in ostali pripomočki za pitje),
 • SIST EN 12586 (držala in verižice za igralne dude).