Mikrobiološke preiskave uporabniki storitev laboratorijev naročajo na obrazcu za naročilo (spremni list) ali v obliki elektronskega naročila.

Uporabljamo enotni spremni list za mikrobiološke preiskave nadzornih kužnin in spremni list za mikrobiološke preiskave oziroma drug ustrezen obrazec za naročilo, ki vsebuje naslednje:

 • podatke o bolniku: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), datum sprejema, datum začetka obolenja;
 • klinično diagnozo in epidemiološke podatke: potovanje, sum na epidemijo, nosečnost, transplantacija, bivanje preiskovanca v vrtcu, zavodu ali domu za starostnike, šola, poklic in druge za preiskavo pomembne podatke (klinične znake in simptome);
 • podatke o pošiljatelju: žig pošiljatelja, naziv oddelka in številka sobe;
 • podatke napotnega zdravnika: ime, priimek (žig), šifra, podpis;
 • telefonsko številko za sporočanje rezultatov preiskav (izvidov) in za morebitni dogovor o nadaljnjih preiskavah;
 • podatke o plačniku;
 • vrsto vzorca in mesto odvzema: ustrezno označiti vzorec in na črto dopisati natančen opis anatomskega mesta odvzema in/ali smiselno opisati vzorec (npr. bris površinske rane, bris razjede na goleni, bris globoke rane, bris diabetičnega stopala, kri iz katetra, kri iz periferne vene...);
 • datum in uro odvzema vzorca;
 • vrsto preiskave: ustrezno označiti ali napisati naročeno preiskavo;
 • zdravljenje z antibiotiki in antimikotiki pred/po odvzemu vzorca;
 • pomembne podatke: ali je preiskava nujna – označiti z oznako NUJNO, ali je vzorec posebno nevaren, ali je sum na redke povzročitelje.


Naročnik naj na spremnem listu navede kontaktne podatke za sporočanje NUJNIH REZULTATOV preiskav.

V prilogah navedeni Spremni list za mikrobiološke preiskave po posameznih oddelkih je namenjen naročnikom zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (npr. zdravstveni domovi, domovi starejših občanov, zasebniki, ...) in vsebuje nabor dodatnih preiskav za naročanje, ki niso navedene na spremnem listu. Celoten Seznam mikrobioloških preiskav, ki jih opravlja posamezni oddelek na lokaciji, je naveden v zavihku SEZNAM MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV.

 Priloge: