1. Odvzem vzorcev

Za mikrobiološke preiskave moramo vzorce, ki so značilni za posamezno bolezensko stanje, odvzeti na pravilen način in ob pravem času. Vzorce naj odvzame za to usposobljena oseba, ki mora poznati postopke odvzema različnih vzorcev. Izberemo ustrezno anatomsko mesto odvzema, ustrezno tehniko in pribor. Vzorce odvzamemo aseptično, s sterilnim priborom in pripomočki, da poskrbimo za varnost pacienta, okolice in sebe. Pri odvzemu uporabimo rokavice, zaščitno delovno obleko, po potrebi masko in očala. Vzorce moramo odvzeti čimprej po začetku bolezni, pred zdravljenjem z antibiotiki in antimikotiki. V primeru, da pacient antibiotično terapijo že prejema, na spremnem listu oziroma v elektronskem naročilu dopišemo ime antibiotika. Za preiskave moramo odvzeti dovolj veliko količino vzorca. Za večino preiskav je v prilogah dokumenta navedena najmanjša količina vzorca, ki je potrebna za izvedbo preiskave. Če pošiljamo vzorec na več preiskav hkrati, moramo za vsako preiskavo zagotoviti ustrezno število vzorcev in količino.

2. Hranjenje vzorcev

Vzorce moramo hraniti v ustrezni sterilni, nepoškodovani embalaži, ki dobro tesni ali v ustreznih sterilnih transportnih gojiščih, ki so navedena v prilogah pri posameznih preiskavah.
Čas hranjenja vzorcev od odvzema do transporta v laboratorij naj bo čim krajši. Vzorci, ki jih moramo transportirati takoj, so vzorci označeni z oznako NUJNO, vzorci tkiv in katetri, ki niso potopljeni v tekoče transportno gojišče, punktati in telesne tekočine, katerih volumen ne presega 0,5 ml, postržki roženice in drugi vzorci po presoji zdravnika.

3. Transport vzorcev

Transport vzorcev v laboratorij moramo opraviti v čim krajšem času po odvzemu, praviloma vsaj v 2 urah. Če prenos v tem času ni možen, lahko nekatere vzorce ustrezno hranimo (npr. pri sobni temperaturi, v hladilniku) in pošljemo v času, ki je v prilogah predpisan kot maksimalni čas. Vzorce prenašamo v toplotno izoliranih torbah. Nekatere vzorce (npr. urine) prenašamo v hladilni torbi. Vzorce moramo zložiti v škatle in stojala tako, da se ne prevračajo, preveriti moramo, ali so posodice dobro zaprte in ali so podatki na vzorcu in spremnem listu skladni. Spremne liste pošiljamo oddvojeno od vzorcev (npr. v plastičnem ovitku), da jih ne kontaminiramo.

Vzorce praviloma prenašajo posebej usposobljeni kurirji, s čimer zagotovimo ustrezen transport. Izjemoma lahko odvzete vzorce pošljemo po pošti. V tem primeru pošiljko opremimo z nalepko UN 3373, minimalne dimenzije 50x50 mm in upoštevamo navodila za pravilno pošiljanje bioloških materialov po pošti infektivne snovi skupine B (ustrezna embalaža za pošiljanje vzorcev). Če želimo prenos pošiljke s pazljivejšim ravnanjem z nalepko »OBČUTLJIVO«, je mogoče storitev oddati le s poslovnim paketom, ki je najmanjše velikosti 165x235 mm.

Podrobna navodila za odvzem in transport najpogostejših vzorcev na preiskave so razdeljena po posameznih področjih, ki so opisana v prilogah tega dokumenta. Zaradi preglednosti so priloge kot samostojni dokument. Pred odvzemom vzorcev se lahko posvetujete z mikrobiologom na posamezni lokaciji Oddelka za medicinsko mikrobiologijo.


Priloge: