1. Seznanitev z rezultatom mikrobiološke preiskave

Pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda v izvid in do prepisa izvida, ki vsebuje rezultat mikrobiološke preiskave in se nanaša nanj. Pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve skladno z 41. členom Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP omogočimo seznanitev takoj ali najpozneje v 5 delovnih dneh po prejemu zahteve pod pogojem, da je zagotovljena njegova identifikacija in izkazana pravna podlaga.

Pacient in druge upravičene osebe (starši ali skrbnik za otroka) imajo ob kršitvi seznanitve z rezultati mikrobiološke preiskave pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

2. Varstvo osebnih podatkov

Zaposleni v Centru za medicinsko mikrobiologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v skladu s 44. členom Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP s pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki ravnamo po načelu zaupnosti in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Obdelavo osebnih podatkov pacientov izvajamo v skladu s 6. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR – General data protection regulation) in temelji na pravni obveznosti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki kot javno službo izvaja mikrobiološka preizkušanja na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti skladno s 23. c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej.

3. Varovanje poklicne skrivnosti

V skladu s 45. členom Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP zaposleni v Centru za medicinsko mikrobiologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano kot poklicno skrivnost varujemo vse, kar pri opravljanju svojega dela zvemo o pacientu, zlasti informacije o njegovem zdravstvenem stanju.

Zdravnik lahko sporoči informacije o zdravstvenem stanju pacienta, če je to nujno potrebno za varovanje življenja ali preprečitev hudega poslabšanja zdravja drugih oseb.

Na podlagi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, laboratorij prijavi laboratorijski rezultat Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, skladno z dokumentom Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namen epidemiološkega spremljanja, ki je dostopen na spletni strani NIJZ-a:

http://www.nijz.si/sl/definicije-prijavljivih-nalezljivih-bolezni-za-namene-epidemioloskega-spremljanja