Kakovost je gradnik prihodnosti in ključni dejavnik našega dolgoročnega uspeha in obstoja.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano je ena izmed naših osnovnih vrednot zaupanje. Zato si še posebej prizadevamo za zaupanje v naše storitve, pa naj bodo to rezultati preskušanj, ocene, mnenja ali spoštovanje dogovorov. Zaupanje gradimo na usposobljenosti, ki jo izkazujemo z akreditiranimi metodami, certificiranimi sistemi vodenja kakovosti, pridobljenimi pooblastili in dovoljenji.

S certificiranim sistemom vodenja kakovost po ISO 9001:2015 nenehno izboljšujemo kakovost naših dejavnosti,  storitev in načina poslovanja zavoda kot celote .

Z akreditiranimi dejavnostmi po SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2005 odjemalcem zagotavljamo mednarodno potrjeno neodvisno in nepristransko strokovno usposobljenost, nudimo zaupanje v rezultate preskušanja in kontrole ter zagotavljamo mednarodno priznavanje izdanih poročil.

Dokazila o vzpostavljenih sistemih vodenja in pooblastila za izvajane dejavnosti:

 

Politika kakovosti

Vodstvo NLZOH je sprejelo politiko kakovosti v skladu s strateškimi cilji. S politiko so seznanjeni vsi zaposleni in je na voljo relevantnim zainteresiranim stranem. Preverjamo in obnavljamo jo na vodstvenih pregledih.

Politika kakovosti pomeni zavezanost k:

  • nenehnemu izboljševanju in posodabljanju sistema vodenja kakovosti,
  • spremljanju kakovosti procesov in storitev, določitvi in spremljanju merljivih ciljev kakovosti,
  • dobri poklicni in laboratorijski praksi ter izboljševanju storitev v skladu s pričakovanji, željami in zahtevami zainteresiranih strani ter veljavnimi zakonskimi zahtevami na področjih medicinske mikrobiološke dejavnosti, dejavnosti okolja in zdravja, kemijske in mikrobiološke analitike živil, vod in drugih vzorcev okolja ter kontrole kakovosti zdravil,
  • ozaveščanju in informiranju zaposlenih in relevantnih zainteresiranih strani o spremembah in novostih storitev ter vodenju sistema kakovosti,
  • zagotavljanju razpoložljivosti virov za izvajanje politike,
  • vključevanju zaposlenih v izobraževanje, strokovno usposabljanje in razvoj kompetenc za kakovostno opravljanje naših storitev,
  • zagotavljanju primernega, varnega in zdravega delovnega okolja,
  • družbeni odgovornosti za zaposlene z ukrepi Družini prijazno podjetje.

 

Zaupanje v naše storitve pa preverjamo tudi s sodelovanjem v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah.