Osnovni podatki o NLZOH

Naziv: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Angleški naziv: National Laboratory of Health, Environment and Food
Skrajšana firma: NLZOH
Datum vpisa subjekta v sodni register: 13. 11. 2013
Matična številka: 6489087000
Davčna številka: 19651295
Transakcijski račun: SI56 01100-6000043285
Sedež: Maribor
Naslov: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod

Ustanovitelji

Naziv: Republika Slovenija
Naslov: Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: polno odgovarja
Datum vstopa: 25. 7. 2013

Osebe, pooblaščene za zastopanje

Osebno ime: mag., Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.
Datum podelitve pooblastila: 30. 5. 2018
Način zastopanja: samostojno
Zap. št. zastopnika:
Vrsta zastopnika: direktor

Člani sveta zavoda

dr. Marjeta Recek, predstavnica Vlade Republike Slovenije, predsednica sveta
dr. Mojca Fašmon Durjava, predstavnica zaposlenih na NLZOH, namestnica predsednika sveta
prim. mag. Karl Turk, predstavnik Vlade Republike Slovenije
dr. Boštjan Petelinc, predstavnik Vlade Republike Slovenije
mag. Milovana Lukan, predstavnica Vlade Republike Slovenije
mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Breda Kutin, predstavnica uporabnikov

 

 

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI RAZPOLAGA
  1. Podatki o organizaciji organa
  2. Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij
  3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa
  4. Seznam predlogov predpisov
  5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  6. Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov
  7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
  8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
  9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 4. STROŠKOVNIK IN CENIK
 5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Datum prve objave kataloga 23.9.2014
Datum zadnje spremembe 18.4.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.nlzoh.si/index.php/o-nas/katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga /

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je osrednji, največji slovenski javnozdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s higiensko in zdravstveno ekološko dejavnostjo, s problematiko varovanja okolja, z mikrobiološko strokovno zdravstveno in raziskovalno dejavnostjo ter s kemijskimi analizami različnih vrst vzorcev. V laboratoriju se opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti predvsem Ministrstva za zdravje in Ministrstva za kmetijstvo in okolje, proste kapacitete pa se ponujajo naročnikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini NLZOH sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.
NLZOH ima 695 zaposlenih.
NLZOH vodi direktor, upravlja pa Svet zavoda. Strokovno dejavnost NLZOH načrtuje, obravnava in usmerja Strokovni svet NLZOH.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je organiziran v 5 centrih in skupnih strokovnih službah, s sedežem v Mariboru. Deluje na 8 lokacijah po Sloveniji in sicer v Celju, Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in v Novem mestu.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot je dostopen na naslovu: http://www.nlzoh.si/index.php/kontakti/centri
Organigram organa http://www.nlzoh.si/index.php/organiziranost
Kontaktni podatki Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

 +386 2 45 00 100
 +386 2 45 00 225
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Več o organizaciji in dejavnostih NLZOH: http://www.nlzoh.si.
Organigram NLZOH je dostopen na spletnem naslovu: http://www.nlzoh.si/index.php/organiziranost.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe ali oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba mag., Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec.
NLZOH
Prvomajska ulica 1 
2000 Maribor

 +386 2 45 00 259
 +386 2 45 00 225
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontaktna oseba Vlasta Likar
NLZOH
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica

 +386 5 33 08 604
 +386 5 33 08 619
 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček in glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Splošni akti zavoda

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov NLZOH ni predlagatelj predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti
Predlagani strateški in programski dokumenti /

2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov

Seznam postopkov NLZOH odloča o dostopu do informacij javnega značaja, sicer pa ne vodi upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc NLZOH ni pooblaščen za vodenje javnih evidenc

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
 • Evidenca o zaposlenih javnih uslužbencih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 • Evidenca o izobraževanju in strokovnem usposabljanju javnih uslužbencev
 • Evidenca kandidatov, prijavljenih na objavljeno prosto delovno mesto
 • Evidenca vstopov in izstopov iz prostorov
 • Evidenca videonadzora dostopa v službene prostore
 • Evidenca vstopnih šifer za vklop in izklop alarma
 • Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih usposobljenosti
 • Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih javnih uslužbencev
 • Evidenca podatkov o nezgodah pri delu s smrtnim izidom, nezgodah pri delu, zaradi katere je javni uslužbenec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih in ugotovljenih poklicnih boleznih
 • Evidenca uporabnikov informacijskega sistema Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o potnih nalogih z obračunom
 • Evidenca koristnikov počitniških enot
 • Evidenca o podjemnih pogodbah
 • Evidenca o avtorskih pogodbah
 • Evidenca fizičnih oseb, na katerih imena so bili izdani računi
 • Evidenca izobraževanja s področja varnega dela z živili, s pitno vodo in HACCP

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam vsebinskih sklopov
 1. Podatki o pomembnejših dogodkih, aktualnih novicah in novostih:
  na spletni strani: http://www.nlzoh.si/index.php/o-nas/novice
   
 2. Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem:
  na spletni strani http://www.nlzoh.si/index.php/organiziranost
   
 3. Informacije o uradnih postopkih:
  na zahtevo

 4. Informacije o človeških virih:
  Objave prostih delovnih mest so na voljo v Pravno kadrovski službi:  +386 2 46 02 331,  +386 2 45 00 225.

 5. Informacije o javnih financah in javnih naročilih:
  Objave razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil so na voljo na naši spletni strani pod rubriko Javna naročila.
  Več informacij na:  +386 2 45 00 159,  +386 2 45 00 225.

 6. Informacije o komunikaciji z drugimi organi:
  na zahtevo

 7. Informacije o materialnih virih in stvarnem premoženju:
  na zahtevo

 8. Razne oblike tiskanih informacij:
  na zahtevo

 9. Ostalo:
  na zahtevo

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop Neposreden dostop do pomembnejših informacij javnega značaja NLZOH je omogočen preko uradnih spletnih strani: http://www.nlzoh.si.
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.
Fizični dostop: Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure).
Dostop na podlagi posebne zahteve Neformalna zahteva:
 • npr. ustno, preko telefona ali po elektronski poti
Če zahtevne informacije ne vsebujejo varovanih podatkov po ZDIJZ, NLZOH takšni vlogi ugodi in prosilcu omogoči dostop do informacij. Neformalna zahteva ne šteje za vlogo v upravnem postopku in v zvezi z njo prosilec nima možnosti pritožbe po ZDIJZ.

Formalna zahteva:
 • zahteva podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti oziroma po elektronski pošti.
Zahteva mora vsebovati:
 • navedbo organa, ki se mu pošilja,
 • osebno ime ali firmo prosilca (z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca),
 • naslov prosilca (oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca),
 • opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
 • način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, fotokopija).
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
Prosilci se lahko zglasijo osebno na NLZOH, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja Ostalo: vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Pri posredovanju zaračunamo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja:

Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja (v ceno ni vključen DDV):
 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 EUR,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 EUR,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, prav tako je brezplačno telefonsko posredovanje informacij, posredovanje informacij po elektronski pošti in posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. Prosilec za dostop do informacije javnega značaja je oproščen plačila materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis itd.), če ti ne presegajo zneska 10 EUR (z vključenim DDV) razen, kadar organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe. V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim DDV), se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Organ lahko določi, da mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. Stroškovnik je sestavljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 in nasl.).

Maribor, 23.9.2014 
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja Če mora NLZOH zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu s Stroškovnikom za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.
NLZOH lahko, poleg materialnih stroškov, za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene zaračuna ceno, razen v primeru uporabe z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti in uporabe informacij s strani medijev (34a. člen ZDIJZ). 

 

5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije
 • poročila o kakovosti pitne vode
 • poročila o preiskavah vzorcev

 

 

mag. Alenka Sintič, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Breda Kutin, predstavnica uporabnikov