Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v sodelovanju z Medobčinski uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, občino Hoče-Slivnica, dimnikarsko službo in Mariborsko plinarno organizira brezplačna predavanja in posvete na temo kakovosti zunanjega zraka. Posveti so namenjeni občankam in občanom sodelujočih občin. Seznaniti jih želimo z dejanskim stanjem kakovosti zunanjega zraka v njihovih občinah, vzroki za takšno stanje, morebitnimi posledicami za zdravje ljudi in s predlogi možnih ukrepov za izboljšanje stanja.

Danes v Hočah poteka posvet z naslovom Kakovost zunanjega zraka v občini Hoče-Slivnica. Uroš Lešnik in mag. Benjamin Lukan (Center za okolje in zdravje na NLZOH) sta sodelujoče na posvetu seznanila z dejanskim stanjem kakovosti zunanjega zraka v Hočah in pokazala primerjavo z bližnjimi merilnimi mesti ter predstavila vzroke za takšno stanje. Že dlje časa na podlagi meritev v sosednjih občinah opažamo, da je zrak v zimskem času v okolici Maribora lahko bolj onesnažen kot v samem centru Maribora. Velik vpliv na delce v zraku ima (nepravilno) kurjenje lesne biomase v pečeh, kurjenje vlažnih drv pa ima še večje negativne učinke. Posledica tega je tudi slabši izkoristek goriva, kar pomeni dodatno finančno obremenitev. Kurjenje odpadkov je prepovedano; s pravilnim kurjenjem (suhega) lesa je lahko finančni prihranek nezanemarljiv, bistveno manjši pa je tudi vpliv na okolje.

Vesna Viher Hrženjak, predstojnica Centra za okolje in zdravje na NLZOH je na posvetu predstavila vpliv onesnaženega zraka na zdravje ljudi. Onesnažen zrak in njegov vpliv na zdravje ljudi je vodilni javnozdravstveni izziv na področju okoljske medicine, tako v razvitem kot nerazvitem svetu. Glavni viri onesnaževanja zraka so zgorevanje fosilnih goriv (pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in pri ogrevanju v gospodinjstvih), industrijski procesi in uporaba topil, kmetijstvo ter predelava odpadkov . Onesnaževala, ki najbolj vplivajo na zdravje ljudi, so trdni delci, ozon, dušikov dioksid in žveplov dioksid. Leta 2012 je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) zaradi onesnaženosti zraka s trdnimi delci PM10 prezgodaj umrlo 3,7 milijonov ljudi, kar predstavlja 6,7 % vseh smrti. SZO ocenjuje, da sta bili vzrok za 72 % prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka ishemična bolezen srca in možganska kap, za 14 % kronična obstruktivna pljučna bolezen in akutne okužbe spodnjih dihal, za 14 % pa pljučni rak.