Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi vplivi iz okolja. V zadnjih desetletjih se je kakovost zunanjega zraka precej izboljšala. Kljub temu se v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah še vedno soočamo s problemom visoke in občasno čezmerne onesnaženosti zraka predvsem z delci PM10 in PM2,5, dušikovim dioksidom, ozonom in benzo(a)pirenom.

Najpogosteje se to dogaja pozimi, ko imamo povišane koncentracije delcev PM10, ter v poletnem času, ko se izmerijo višje koncentracije ozona v zunanjem zraku.

V zimskem času je za povišane koncentracije delcev PM10 v veliki večini krivo kurjenje lesne biomase.
Onesnaženost z delci PM10 je zelo podobna po celotni državi, na Primorskem se praviloma izmerijo nižje koncentracije. Vzporedno z višjimi koncentracijami delcev PM10 so povišane tudi koncentracije nekaterih ostalih onesnaževal (policikični aromatski ogljikovodiki).

Glavni viri onesnaževanja zraka so zgorevanje fosilnih goriv (pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in pri ogrevanju v gospodinjstvih), industrijski procesi in uporaba topil, kmetijstvo ter predelava odpadkov. Onesnaževala, ki najbolj vplivajo na zdravje ljudi, so trdni delci, ozon, dušikov dioksid in žveplov dioksid.

Zmanjševanje emisij onesnaževal je možno na kratki rok doseči z ozaveščanjem posameznikov, saj lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu zraku že s tem, da v večji meri uporablja javni promet ter da pri ogrevanju doma upošteva navodila za pravilno kurjenje (pravilno kurimo ustrezno suha drva in nikakor ne odpadkov).

Slovenija spada v skupino EU držav, ki imajo bolj onesnažen zrak – kar se kaže tudi v nadpovprečnem številu izgubljenih let življenja zaradi predčasnih smrti kot posledica izpostavljenosti delcem in ozonu v zunanjem zraku (Vir: Air quality in Europe – 2020 report). 

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano redno preverjamo stanje kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji. V povezavi z občinami, ki jih zanima kakovost zunanjega zraka, njen vzrok in posledice, izvajamo meritve koncentracij različnih onesnaževal. Ponujamo tudi vso potrebno strokovno podporo pri reševanju problematike povezane s kakovostjo zunanjega zraka in sodelujemo pri organizaciji dogodkov osveščanja prebivalcev o zdravstvenih tveganjih povezanih z onesnaženostjo zunanjega zraka in o možnih ukrepih za izboljšanje stanja.
Ker so za analizo obstoječega stanja in za nadaljnje usmeritve potrebne kakovostne meritve, z njimi v NLZOH prispevamo svoj delček k skupnemu cilju izboljšave kakovosti zunanjega zraka.

Zloženka Kako pravilno kurimo z lesom?