Center za kemijske analize vzorcev živil vod in drugih vzorcev okolja (CKA) v NLZOH sestavlja šest oddelkov s sedeži v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici. Osnovna dejavnost centra je izvajanje kemijskih analiz v različnih vrstah vzorcev. Izvajamo preko 600 različnih analitskih metod (z več kot 3000 parametri), od tega je več kot 350 različnih metod v obsegu akreditacije (listina LP-14),iste  metode izvajamo na eni ali več lokacijah . Število metod nenehno povečujemo. Sproti se prilagajamo zahtevam naročnikov, spremembam v zakonodaji in dogodkom v okolju, za kar imamo ustrezno znanje, opremo in zmogljivosti.

Sodelujemo tudi v različnih raziskovalnih projektih NLZOH in z drugimi partnerji.

V centru CKA nas je zaposlenih 150 sodelavcev. Delo opravljajo visoko usposobljeni sodelavci: doktorji znanosti, specialisti, univerzitetni diplomirani kemiki in inženirji, laboratorijski tehniki in drugi sodelavci. Imamo najsodobnejšo opremo in sodobne laboratorij, zaradi šestih, enakovrednih, lokacij oddelkov pa smo enostavno dostopni po vsej Sloveniji. S svojo usposobljenostjo lahko zagotovimo tehnično podporo za naročnike, ki potrebujejo analize za redno kontrolo svojih postopkov in izdelkov ali za razvoj novih postopkov in izdelkov.

Vse analize in potrebni postopki prevzema in priprave vzorcev potekajo na najvišjem nivoju zagotavljanja kakovosti in v skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17025 ter za dogovorjene programe v skladu z dobro laboratorijsko prakso (GLP) in dobro proizvodno prakso (GMP).Vključeni smo v več kot 10 različnih primerjalnih shem in z dobrimi rezultati potrjujemo svojo visoko usposobljenost, zanesljivost naših rezultatov in primerljivost z izvajalci izven Slovenije.

Imenovani smo za opravljanje nalog Nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL), za izvajanje analiz na naslednjih področjih: policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO/PAH) v živilih, ostanki pesticidov v živilih (single metode), ostanki pesticidov v sadju in zelenjavi,  ostanki pesticidov v živilih živalskega izvora in izdelkih z visoko vsebnostjo maščobe , dioksini in PCB v živilih in krmi, mikotoksini v živilih, živo srebro in težke kovine v živilih neživalskega izvora,  ostanki veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora (tireostatiki, kolhicin, antihelmintiki idr.).

Oddelki z laboratoriji in enotami:

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Laboratorij za analitiko vod
Laboratorij za anorgansko analitiko
Laboratorij za preiskave živil
Laboratorij za organsko analitiko
Laboratorij za specialne analize
Laboratorij za analize farmacevtskih pripravkov

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Laboratorij za preiskave vod in drugih vzorcev okolja (splošni del)
Laboratorij za preiskave vod in drugih vzorcev okolja (organski del)
Laboratorij za preiskave živil in predmete splošne rabe

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Enota za živila
Enota za pitne in površinske vode
Enota za odpadne vode in druge ekološke vzorce
Enota za kopalne vode

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Enota za pitne, kopalne, podzemne in površinske vode
Enota za odpadne vode
Enota za odpadke
Enota za živila
Enota za kromatografijo
Enota za kovine
Enota za AOX

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Laboratorij za preiskave vod in drugih vzorcev okolja (splošni del)
Laboratorij za preiskave vod in drugih vzorcev okolja (organski del)
Laboratorij za preiskave živil in predmete splošne rabe
Laboratorij za analize farmacevtskih pripravkov