Center za okolje in zdravje opravlja higiensko in zdravstveno ekološko dejavnost, ob tem pa se ukvarjamo še s celovito problematiko okolja. Naše delo poteka na terenu in v laboratorijih na lokacijah Celje, Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem in Hrastni. Delo v centru je organizirano v 7 oddelkih, ki po vsej Sloveniji izvajajo dejavnosti na področjih:

 • higiene in zdravstvene ekologije , v okviru katere nadziramo javne in individualne vodovodne sisteme, ugotavljamo mikrobiološke in kemijske onesnaževalce v pitni vodi in pripravljamo ocene stanja in priporočila za ukrepanje, nudimo pomoč pri uvajanju in verifikaciji HACCP načrta in strokovno pomoč odgovornim osebam v procesu izvajanja notranjega nadzora na področju proizvodnje in prometa z živili, izvajamo usposabljanja za delo z živili za vse, ki delajo z živili, zdravstveno nadzorujemo kakovost bazenskih kopalnih voda in površinskih kopalnih vod in opravljamo še številne druge storitve zdravstveno-ekološke dejavnosti

 • odpadkov, kjer se ukvarjamo z analizami odpadkov in eluatov, izdelavo ocen odpadkov, nadzorom odlagališč odpadkov oziroma njihovega vpliva na okolje; zrak, tla, podzemne in površinske vode, hrup

 • kontrole odpadkov, kjer skladno z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17020:2012 v kontrolnem organu tipa C izvajamo kontrole odpadkov za namen sežiga oz. dopustnosti odlaganja odpadkov na odlagališčih

 • odpadnih vod , kjer se ukvarjamo z analizami odpadnih vod, izvajanjem monitoringov odpadnih vod za zavezance, študijami v zvezi s projektiranjem čiščenja odpadnih vod

 • emisij v zrak, kjer se ukvarjamo z meritvami in izdelavo poročil o emisijah iz proizvodnih procesov, sežigalnic odpadkov, energetskih in drugih objektov

 • kemijskih tveganj z ekotoksikološkim laboratorijem , kjer se ukvarjamo z načrtovanjem čiščenja odpadnega zraka z biofiltracijo, izdelavo filtrnega polnila, kontrolo delovanje biofiltrirnih naprav, testi razgradljivost in strupenosti, izdelavo ocen tveganja za okolje.

 • stanja zraka in hrupa v okolju in presoj vplivov na okolje, kjer izvajamo meritve onesnaženosti zraka, meritve hrupa v naravnem in bivalnem okolju, izdelujemo karte hrupa, izdelujemo celotna poročila o vplivih na okolje, izvedemo poročila o vplivih na okolje za posamezne segmente (zrak, hrup, tla, podzemne in površinske vode) in izdelamo strokovne ocene vpliva na okolje za manjše proizvodne obrate

 • živil , kjer opravljamo analize živil (sestava, onesnaževalci, označevanje, kakovost), sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora varnosti živil neživalskega izvora, krme, aditivov, živil živalskega izvora in drugih vzorcev ter izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja

 • predmetov splošne rabe , kjer opravljamo analize materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in v stik s pitno vodo, analize igrač, kozmetike in izdelkov splošne varnosti ter analize tobaka. Sodelujemo pri izvajanju uradnega nadzora predmetov, ki pridejo v stik z živili, igrač, kozmetike in izdelkov splošne varnosti. Izdelujemo ocene skladnosti, varnosti in tveganja. Smo Nacionalni referenčni laboratorij za preiskave materialov, ki prihajajo v stik z živili ter imenovani kot laboratorij pooblaščen za izvajanje določenih analiz tobaka.

 • podzemnih in površinskih vod in tal, kjer izvajamo meritve na terenu, vzorčenje, določevanje osnovnih lastnosti in onesnaževalcev podzemnih, površinskih voda in vodnih izvirov, spremljanje trendov, identifikacijo virov onesnaženje, izdelavo strokovnih osnov za preventivne in sanacijske ukrepe, vzorčenje in analize sedimentov in komposta, vzorčenje in analizo tal  - monitoring, izdelava poročil o vplivih na okolje.

 • pitnih in kopalnih vod , kjer izvajamo meritve na terenu, vzorčenje, določevanje osnovnih lastnosti in onesnaževalcev pitne vode, spremljanje trendov, analize ustekleničenih vod, analize mineralnih vod, določanje sestave, določanje plinskih komponent v vrelcih, ugotavljanje naravnega vpliva, meritve na terenu vzorčenje in analize kopalnih vod.

 • mobilnega ekološkega monitoringa (MEEL – mobilna enota z ekološkim laboratorijem), kjer imamo organizirano stalno pripravljenost, nudimo takojšen odhod na teren, opravljanje terenskih in laboratorijskih, kemijskih, bioloških preiskav in meritev ter sodelovanje pri ukrepih na poziv v primeru naravnih ali okoljskih nesreč in terorističnih akcij.

 • varnosti in zdravja pri delu , kjer nudimo izdelavo ocene tveganja delovnega mesta z izjavo o varnosti, izdelavo navodil za varno delo, izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

 • dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo najzahtevnejših nalog.

Od leta 2003 imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008. Kakovostno izvajanje meritev in postopkov na terenu in v laboratoriju zagotavljamo z metodami, akreditiranimi po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (številka listine LP-014). Kontrolni organ, ki deluje v sestavi Centra za okolje in zdravje je akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 (številka listine K-115).

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev Centra za okolje in zdravje v širšem evropskem okolju. Postajamo vodilni na področju živil in okolja v državi.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Enota za okolje
Enota za stanje zraka in hrupa v okolju ter presojo vplivov na okolje
Enota za živila in predmete splošne rabe
Enota za vode in tla
Mobilna enota z ekološkim laboratorijem

Oddelek za okolje in zdravje Celje

Enota za okolje
Enota za vode in živila

Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za okolje in zdravje Kranj

Enota za okolje
Enota za vode in živila

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Enota za okolje
Enota za živila in predmete splošne rabe
Enota za vode, tla in odpadke

Oddelek za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (DDD)

Enota za DDD Celje
Enota za DDD Koper
Enota za DDD Kranj
Enota za DDD Ljubljana
Enota za DDD Maribor
Enota za DDD Murska Sobota
Enota za DDD Novo mesto
Enota za DDD Slovenska Bistrica
Enota za proizvodnjo in nabavo

Kontrolni organ