(za setev ter za prehrano ljudi in živali)

Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1.1.2019-31.12.2021

OPIS OPERACIJE

Vodilni partner projekta je podjetje INTERKORN d.o.o. Ostali konzorcijski partnerji so IJS, TRAC d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KGZS-ZAVOD MB. Aktivnosti znotraj projekta se bodo izvajale med 1.1.2019 in 31.12.2021.

Operacija bo doprinesla k povečani inovacijski aktivnosti podjetij s prenosom znanj iz znanstveno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Do danes se plazemska tehnologija še ni uporabljala za tako pomembno in tehnološko zahtevno operacijo obdelave semen

...

Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020

Trajanje projekta: 01.7.2016-30.6.2019

Povzetek

Skupni izziv predstavlja dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo. Splošni cilj je vzpostavitev čezmejnega sodelovanja za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročno ohraniti dobro kakovostno stanje podtalnice. To bo pozitivno vplivalo tudi na stanje površinske vode reke Mure na obmejnem območju v dolžini 67 km. Neposredni učinki temeljijo na celovitem delovanju

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1.1.2014 - 30.9.2015

Povzetek

Projekt ŽIVO! se nadaljuje v skladu s cilji, ki so bili realizirani v sklopu projekta KUP in z razširjeno partnersko strukturo ter večjo usmerjenostjo v vzpostavitev ustreznega monitoringa obilnosti in kakovosti vodnih virov iz obmejnega področja Slovenije in Hrvaške. Osnova za nadaljnjo trajnostno izvajanje takšnih aktivnosti na obmejnem območju je namensko opremljanje Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša v Vodicah, ki je bil vzpostavljen po izvedeni rekonstrukciji stare šole v sklopu projekta KUP. Poleg ureditve Centra

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 18.12.2013 – 17.3.2015

Povzetek

Celoten projekt je usmerjen v varovanje čezmejnih podzemnih vod in zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode, skladno s smernicami Vodne direktive (EU Water Framework Directive).Projekt vključuje naslednja načela trajnostnega razvoja: spodbujanje in varovanje osnovnih pravic (v tem primeru pravice prebivalstva do kakovostne pitne vode), boljše gospodarjenje z naravnimi viri (v tem primeru gospodarjenje s podzemnimi vodami), sodelovanje prebivalstva (v tem primeru spodbuda projekta s pomočjo tiskanih promocijskih

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.7.2011-31.8.2014

Povzetek

Osnovni namen projekta je  vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode  v sodelovanju med upravnimi institucijami, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi skupinami za zaščito kakovosti in količine podzemne vode, kot vira pitne vode. Ena izmed poglavitnih nalog je tudi izboljšanje informacijskega sistema za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se uporablja za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti. Vsi partnerji projekta si želijo

...