Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.7.2011-31.8.2014

Povzetek

Osnovni namen projekta je  vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode  v sodelovanju med upravnimi institucijami, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi skupinami za zaščito kakovosti in količine podzemne vode, kot vira pitne vode. Ena izmed poglavitnih nalog je tudi izboljšanje informacijskega sistema za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se uporablja za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti. Vsi partnerji projekta si želijo in delujejo v smeri zmanjšanja ravni nitratov in pesticidov v pitni vodi, kar pomeni izboljšanje kakovosti pitne vode, posledično pa izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva na tem območju. Namen projekta je tako oblikovati strategije in ukrepe za obvladovanje tveganja, ki bodo v obliki operativnih dokumentov vključeni v strateške dokumente lokalnih organov. Bistvo strategije in ukrepov pa je skupno trajnostno gospodarjenje v celotni regiji, brez morebitnih dodatnih socialno-ekonomskih problemov, da se prilagodijo prakse kmetovanja za zmanjševanje zahtev po obremenjevanju podzemne vode z nitrati in pesticidi ter zagotavljanje gospodarskega razvoja regije. Glavni uporabniki projekta so upravni organi, lokalne skupnosti, uporabniki pitne vode, organizacije za oskrbo z vodo in organi za regionalno načrtovanje, Kmetijsko gozdarska zbornica, kmetovalci. Projekt MURMAN si prizadeva spodbuditi in izboljšati čezmejno ohranjanje vodnih virov, tal in zemlje ter poskrbeti za promocijo njihove trajnostne rabe, tudi iz vidika ocene dolgoročnih trendov posameznih parametrov podnebnih sprememb. Glavni cilj projekta je prispevati k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju količine in kakovosti podzemne vode v čezmejni regiji Murska dolina z varovanjem in aktiviranjem regionalnih vodnih virov, tal in prostora na področju celovitih okoljskih rešitev. Hkrati pa izboljšati čezmejno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni. Posebni cilj projekta je izboljšati kakovost življenja v regiji in okrepiti povezavo med mestnimi in podeželskimi območji v regijah na ravni NUTS 3 (Podravska, Pomurska, vzhodno Štajerska in zahodno ter južno Štajerska). Na tem območju glavni vir pitne vode zagotavlja podzemna voda iz porečij Mure in Drave. S projektom partnerji želijo zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in kakovost podzemne vode kot vira pitne vode v čezmejni regiji do leta 2015, ob upoštevanju okvirne evropske direktive o vodi in direktive o pitni vodi.

 Več informacij: www.mur-man.eu