Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Predlog programa zajema raziskave na področju razvoja novih zdravilnih učinkovin, preučevanja toksičnosti kot posledico stranskih učinkov zdravil in ocenjevanje toksičnosti za namen regulacije kemikalij po evropski REACH zakonodaji. Del programa je usmerjen v raziskave materialov v papirni in asfalterski industriji. Skupni imenovalec opisanih raziskav bo uporaba naprednih kemometrijskih metod, ki jih bomo optimizirali, razvijali in kombinirali s standardnimi matematičnimi in statističnimi metodami. Poudarek bo na kombiniranju kemometrijskih metod z metodami molekulskega modeliranja, s čimer bomo povečali učinkovitost in silico načrtovanja zdravilnih učinkovin. Takšen  pristop poveča verjetnost dobrih rezultatov pri nadaljnjih in vitro ter in vivo bioloških testih. Z metodami molekulske dinamike in kvantne kemije bomo preučevali vezavo izbranih spojin na vezavna mesta v proteinih, kar bo omogočilo pojasnjevati mehanizme delovanja pri razvoju novih zdravil. Interakcije molekul s proteini so pomembne tudi v toksikoloških študijah, saj se v znanstveno-strokovnih okoljih  pričakuje, da bo naslednja generacija modelov za oceno toksikoloških lastnosti vključevala poleg informacij o strukturi molekule tudi informacije o vezavi spojine na receptor (modus aktivnosti »MoA« – Mode of Action; molekularni začetni dogodek »MIE« – Molecular Initiating Event). Na področju ved o življenju bomo izbrali nekaj tarčnih bio sistemov za študij zaviralcev encimov iz družine katepsinov, avtolizinov ter nekaterih membranskih proteinov – transporterjev negativno nabitih organskih spojin (OATP). Slednji so tarča sodobnih raziskav protitumorskih učinkovin, saj je prisotnost nekaterih OATP zelo povečana v določenih vrstah malignih tumorjev. Raziskave iz prejšnjega obdobja financiranja nameravamo razširiti tudi na proteine, ki so ključni pri nekaterih nevrodegenerativnih boleznih, kot so prionske in Alzheimerjeva bolezen. Tvorba amiloidnih plakov, ki je prisotna pri številnih nevrodegenerativnih boleznih, je še vedno slabo pojasnjena. Osredotočili se bomo predvsem na molekularni začetni dogodek (MIE) tega procesa z namenom iskanja kazalcev za zgodnjo detekcijo ter načinov za preprečevanje bolezni z uporabo učinkovin, npr. antioksidantov, ki lahko preprečijo tvorbo začetnih amiloidnih vlaken. Programsko skupino sestavljajo raziskovalci, ki so eksperti na področju kemometrijskih metod in metod molekulskega modeliranja, medtem ko so raziskovalci, ki pokrivajo področje organske in strukturne kemije, medicine ter biofizike člani širšega konzorcija, v katerem smo v raznih kombinacijah vključeni v okviru obstoječih in načrtovanih evropskih projektov.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prg.aspx?lang=slv&id=9626