Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2017

Povzetek

Raziskave na področju javnega zdravja in prehrane pomenijo dolgotrajno naložbo v zdravje prebivalstva in podpirajo povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni cele populacije. Predlog raziskovalnega projekta celostno obravnava zagotavljanje varne uporabe industrijske konoplje v živilih, še posebej prehranskih dopolnilih. Nosilci živilske dejavnosti šele s spremembo Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, smejo uporabljati vrste Cannabis sativa, pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) ne presega 0,2% v suhi snovi rastline, za proizvodnjo običajnih živil in prehranskih dopolnil. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana

...

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2017

Povzetek

Vse več je epidemioloških dokazov o povezavi med izpostavljenostjo ultra‐finim delcem ali nanodelcem in kardiorespiratornim zdravjem, ter zdravjem živčnega sistema. K splošnemu onesnaženju zraka z ultra‐finimi delci v določeni meri pripomorejo tudi ognjemeti. Za doseganje različnih efektov in barv se pri izdelavi pirotehničnega izdelka oziroma ognjemeta uporabljajo različne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij, molibden. Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in ultra‐finih delcev, ki nastanejo pri

...

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2019

Povzetek

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami, njihovimi ostanki in odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ter živili, pitno vodo in s predmeti splošne uporabe, ki te kemikalije vsebujejo v manjših koncentracijah (npr. kozmetika, igrače), lahko negativno vplivajo na zdravje. Nevarnost je poleg lastnosti kemikalije, poti vnosa oz. stika, odnosa med odmerkom in učinkom odvisna tudi od genetske občutljivosti, starosti, spola, poklica, prehranskih navad, razvad, bolezenskih stanj izpostavljenega organizma. Nosečnice, otroci in mladostniki predstavljajo posebej ranljive skupine prebivalstva, pri katerih je zaradi rasti in razvoja organizma ter specifičnih fizioloških značilnosti

...

Trajanje projekta: 1.1.2016-31.12.2018

Povzetek

Oskrba ran predstavlja znaten delež zdravstvenega proračuna Evropske unije, vključno s Slovenijo. Z oceno prevalence 1.48/1.000 in populacijo 455 milijona prebivalcev Evropske Unije, to pomeni 673.000 pacientov, ki predstavljajo strošek med 547€ in 1.740 € milijona na leto. Za upravljanje vseh vrst ran pa je ocenjeno, da se strošek giblje od 2 do 4 % celotnega zdravstvenega proračuna v posamezni državi EU. Zdravljenje ran ostaja v Evropi največji izziv, zato je pravilno in učinkovito upravljanje ran prednostna naloga politike EU, kjer so zdravje ljudi in dobrobit ter na prvem mestu varno staranje, najpomembnejši cilji 21. stoletja. Veliko vloženega truda je

...

Trajanje projekta: 1.7.2014-30.6.2017

Povzetek

Še nedavno tradicionalno bolnišnične okužbe, povzročene s proti meticilinu odpornimi sevi bakterije Staphylococcus aureus (MRSA; angl. methicillin resistant Staphylococcus aureus) oziroma z bakterijo Clostridium difficile (C. difficile) se vse bolj širijo tudi v okolje izven bolnišnic. Ker sta oba povzročitelja pogosto prisotna pri domačih živalih, se vse bolj izpostavlja možnost, da živali predstavljajo potencialni vir okužbe za ljudi. Z našim projektom želimo, na osnovi široko zastavljenih preiskav živali, hrane in drugih potencialnih virov okužb ljudi, ter s karakterizacijo in analizo genomov izoliranih sevov MRSA in C. difficile iz teh virov in ljudi,

...