Trajanje projekta: 1.7.2014-30.6.2017

Povzetek

Še nedavno tradicionalno bolnišnične okužbe, povzročene s proti meticilinu odpornimi sevi bakterije Staphylococcus aureus (MRSA; angl. methicillin resistant Staphylococcus aureus) oziroma z bakterijo Clostridium difficile (C. difficile) se vse bolj širijo tudi v okolje izven bolnišnic. Ker sta oba povzročitelja pogosto prisotna pri domačih živalih, se vse bolj izpostavlja možnost, da živali predstavljajo potencialni vir okužbe za ljudi. Z našim projektom želimo, na osnovi široko zastavljenih preiskav živali, hrane in drugih potencialnih virov okužb ljudi, ter s karakterizacijo in analizo genomov izoliranih sevov MRSA in C. difficile iz teh virov in ljudi, določiti vpliv rejnih živali na okužbe ljudi s tema bakterijama. Raziskovalci Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano bomo tako raziskovali prisotnost MRSA in C. difficile pri prašičih, konjih in perutnini, ter v mleku, mesu in mesnih izdelkih. Hkrati bomo preučevali MRSA seve izolirane iz ljudi, katerih okužbe oziroma kolonizacije bi lahko bile povezane z rejnimi živalmi. Izbranim sevom bomo določili dejavnike virulence in odpornost proti protimikrobnim zdravilom. S tipizacijskimi metodami in metodami primerjalne genomike bomo ugotavljali istovetnost sevov izoliranih pri ljudeh in živalih in s tem potrjevali morebitne prenose. Pričakujemo, da nam bodo dobljeni rezultati dali dober vpogled v vlogo živali pri okužbah ljudi z MRSA in C. difficile in nam hkrati pomagali izdelati smernice za omejitev okužb in širjenja omenjenih bakterij znotraj in med različnimi živalskimi vrstami in ljudmi.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=9301